Obchodné podmienky

(ďalej len „Obchodné podmienky“)

 

Všeobecné ustanovenia

1.         Prevádzkovateľom internetového obchodu uloženého na webových stránkach označených názvom domény eshop.hckosice.sk je Predávajúci:

Obchodné meno:                  HC Košice s.r.o.

Sídlo:                                          Nerudova 12, 040 01 Košice

IČO:                                             36198072

DIČ:                                             2020046831

IČ DPH:                                      SK 2020046831

Registrácia:                             Obchodný register vedený Mestským súdom Košice ,

oddiel: Sro, vložka č.: 11589/V

E-mail:                                      eshop @hckosice.sk

Tel. č.:                                        +421 (55) 622 16 73

Štatutárny orgán:                  Miloslav Klíma, konateľ

(ďalej ako „Predávajúci“), ktorý ponúka na predaj fanúšikovské predmety, textil a suveníry spojené s hokejovým klubom HC Košice (ďalej len „Tovar“).

2.         Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je odberateľom Tovaru od Predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu na http://eshop.hckosice.sk  (ďalej aj „Internetový obchod“) a ktorá vyplnila elektronickú Objednávku a elektronicky ju odoslala za účelom objednania Tovaru (ďalej len „Kupujúci“). Kupujúcim môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ

3.         Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá si neobjednáva Tovar ponúkaný prostredníctvom Internetového obchodu pre účely jeho ďalšieho predaja iným osobám, alebo fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo výkonu zamestnania či povolania (ďalej len „Spotrebiteľ“).

Podnikateľom je:

a)        osoba zapísaná v obchodnom registri,

b)        osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

c)         osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

d)        osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu

(ďalej len „Podnikateľ“).

4.         Obchodné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim založené Objednávkou v Internetovom obchode, sa riadia týmito Obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe zmluvné strany záväzné.

5.         Elektronickou objednávkou (ďalej ako aj „Objednávka“) sa rozumie elektronický formulár nachádzajúci sa na webstránke Internetového obchodu odoslaný Kupujúcim elektronicky za účelom objednania Tovaru, ktorý okrem iného obsahuje informácie o Kupujúcom podľa bodu 7 Obchodných podmienok.

6.         Tovarom sa rozumejú produkty ponúkané Predávajúcim prostredníctvom Internetového obchodu. 

 

Objednávka

7.         Podmienkou možnosti vytvorenia Objednávky je vytvorenie užívateľského účtu, a to uvedením e-mailovej adresy a zvoleného hesla užívateľa. Pre potreby Obchodných podmienok sa na registrovaného užívateľa vzťahujú ustanovenia o Kupujúcom. t.j. pravdivé a úplné vyplnenie požadovaných údajov, a to e-mailovej adresy. Podmienkou platnosti Objednávky je pravdivé uvedenie všetkých údajov potrebných pre uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ako aj splnenie povinností a uplatnenie práv z nich vyplývajúcich alebo s nimi súvisiacich. Takými údajmi sú v závislosti od toho, či je Kupujúci Podnikateľ alebo Spotrebiteľ: meno a priezvisko/obchodné meno, adresa bydliska/sídla, IČO (ak bolo pridelené), DIČO (ak bolo pridelené),  telefonické číslo a e-mailová adresa,. Ak nebude Objednávka obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcej vete, považuje sa za neúplnú, resp. neurčitú.

8.         Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť Objednávku alebo jej časť v prípade, ak:

·         Objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (napr. nemožnosť odoslať odpoveď (akceptáciu) na e-mailovú adresu, ktorá bola Kupujúcim uvedená v Objednávke; alebo

·         Kupujúci nereaguje na prípadnú výzvu Predávajúceho; alebo

·         Objednávka je neúplná alebo neurčitá; alebo

·         nebolo možné potvrdiť Objednávku podľa bodu 11 Obchodných podmienok; alebo

·         ak celková cena za objednaný Tovar vrátane prípadného poštovného nebola Kupujúcim uhradená Predávajúcemu v lehote podľa bodu 30 Obchodných podmienok; alebo

·         Predávajúci nemá na sklade alebo nevie inak zabezpečiť Tovar objednaný Kupujúcim.

9.         Objednávku Kupujúci dokončí kliknutím na príslušné tlačidlo. Pred zakliknutím príslušného tlačidla je Kupujúci povinný oboznámiť sa s týmito Obchodnými podmienkami a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím príslušného tlačidla.

10.     Odoslaním Objednávky Kupujúcim sa táto považuje za záväznú.

11.     Predávajúci bezodkladne odošle Kupujúcemu potvrdzujúci e-mail o prijatí objednávky. Doručením e-mailu Predávajúceho na e-mailovú adresu Kupujúceho o tom, že Predávajúci obdržal Objednávku, sa Objednávka považuje za prijatú, čo sa  považuje za okamih uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

12.     Storno Objednávky:

·            Kupujúci môže stornovať Objednávku aj bez udania dôvodu kedykoľvek pred tým ako bola Objednávka prijatá podľa bodu 11 Obchodných podmienok.

·            Kupujúci môže stornovať Objednávku v prípade vypredania objednaného Tovaru, na čo ho upozorní Predávajúci a oboznámi ho s nemožnosťou doručenia objednaného Tovaru podľa dohodnutých podmienok kde uvedie najbližší odhadovaný možný termín doručenia objednaného Tovaru.

 

Užívateľský účet

13.     Prístup k užívateľskému účtu vytvoreného v súlade bodom 7 Obchodných podmienok (ďalej len „Užívateľský účet“) je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do Užívateľského účtu.

14.     Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie Užívateľského účtu tretím osobám.

15.     Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie Užívateľského účte, a to predovšetkým v prípade jeho nevyužívania po dobu dlhšiu ako 3 roky či v prípade porušenia niektorej z povinností Kupujúceho spojenej s Užívateľským účtom či porušenia niektorej z povinností pre neho vyplývajúcej z Obchodných podmienok alebo konkrétnej zmluvy s Predávajúcim.

16.     Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že jeho Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Predávajúceho či tretích osôb.

17.     Predávajúci v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadnu ujmu, ktorá vznikne Zákazníkovi v dôsledku porušenia akejkoľvek jeho povinnosti podľa Obchodných podmienok.

 

Kúpna Cena a poštovné

18.     Cena Tovaru je uvedená na webstránke Internetového obchodu. Všetky kúpne ceny budú navýšené o DPH v súlade s aktuálne platnými a účinnými právnymi predpismi v tejto oblasti.

19.     Predávajúci si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny cien tovaru a poštovného. Konečná a záväzná cena pre Kupujúceho a poštovné sú uvedené v potvrdení Objednávky.

20.     Cena Tovaru nezahŕňa náklady na poštovné a hradí ho Kupujúci. Balné je započítané v cene Tovaru. Colné a iné poplatky spojené s doručením Tovaru mimo územia Európskej únie znáša v plnej výške Kupujúci.

21.     Cena poštovného je vo výške:

·            3 €, ak je Tovar dodávaný v rámci Slovenskej republiky. V prípade takejto objednávky nad hodnotu 50 € sa poštovné neúčtuje.

·            10 €, ak je Tovar dodávaný v rámci územia Európskej únie.

22.     K Tovaru zakúpeného Kupujúcim od Predávajúceho je priložená faktúra.

23.     Predávajúci môže poskytnúť na ponúkaný Tovar akcie a zľavy, ktoré budú uvedené na internetovej stránke Internetového obchodu Predávajúceho.

24.     Prípadné Ceny uvedené pri Tovare  v akcii,  s plošnými alebo osobnými zľavami  platia len do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akčného Tovaru, po stanovenú dobu alebo do oznámenia Predávajúceho o ukončení príslušnej akcie. Zľavy Tovaru v akcii, akčné ponuky ani prípadné osobné zľavy na základe zľavového kódu nemožno kombinovať a sčítať, ak o tom Predávajúci v konkrétnom prípade vopred písomne nerozhodne inak. Predávajúci si vyhradzuje právo bez udania dôvodu upravovať či rušiť zľavové kupóny a podobné akčné ponuky.

25.     Pred odoslaním Objednávky môže Kupujúci použiť zľavový kódu, ak taký Predávajúci poskytne, a to v súlade s jeho pravidlami. Ak neuvedie Predávajúci v konkrétnom prípade inak, zľavový kód nie je možné (i) uplatňovať opakovane, (ii) kombinovať s inými zľavami, (iii) uplatňovať na zľavnený Tovar či Tovar vo výpredaji.

26.     V prípade odstúpenia od zmluvy, pri ktorej Kupujúci použil zľavový kód, Kupujúci má nárok iba na vrátenie peňažných prostriedkov, ktoré za Tovar v danom prípade skutočne uhradil.

27.     Ak Zákazník nevyužije zľavový kód v čase jeho platnosti, nie je oprávnený požadovať od Predávajúceho akúkoľvek kompenzáciu.

28.     V prípade, odstúpenia od zmluvy, pri ktorej Kupujúci využil marketingové množstevné akcie organizované Predávajúcim, v rámci ktorých môže popri ním zakúpeného (hlavného) Tovaru získať tiež vedľajšie Tovary za zníženú cenu alebo úplne zadarmo, nemožno na takéto vedľajšie Tovary (t. j. Tovar dodaný zadarmo či s akčnou zľavou) uplatňovať žiadne nároky zo zodpovednosti za vady Tovaru a Predávajúci na tieto vedľajšie Tovary neposkytuje žiadnu záruku. Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy, pri ktorej Kupujúci nakupoval v rámci marketingovej množstevné akcie, Kupujúci je povinný vrátiť Predávajúcemu vždy hlavný Tovar, ako aj všetky vedľajšie Tovary, ktoré od Predávajúceho dostal podľa týchto Obchodných podmienok. Ak nevyplýva z Objednávky jasne a určite, ktorý Tovar je Tovarom vedľajším, bude taký Tovar pre vylúčenie pochybností označený slovom „Vedľajší tovar“.

 

Možnosti platby za Tovar

29.     Kupujúci môže uhradiť cenu za Tovar:

·            platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány používanej Predávajúcim;

·            bankovým prevodom na účet č.  SK58 0900 0000 0051 6987 5665, pri ktorom Kupujúci ako variabilný symbol uvedie identifikačné číslo Objednávky;

 

Pre účely prvého a druhého odseku tohto bodu sa cena považuje za uhradenú momentom pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet Predávajúceho.

30.     Ak Kupujúci hradí cenu za objednaný Tovar bankovým prevodom podľa druhého odseku bodu 29 Obchodných podmienok, cena musí byť uhradená do 3 pracovných dní odo dňa prijatia Objednávky Predávajúcim..

31.     Ak kúpna cena nebude uhradená v plnej výške za objednaný Tovar vrátane poštovného, Predávajúci je oprávnený zastaviť alebo prerušiť akúkoľvek dodávku Tovaru Kupujúcemu.

 

 Dodacie podmienky a prevzatie Tovaru

32.     Pred odoslaním Objednávky si Kupujúci môže zvoliť z viacerých spôsobov dodania Tovaru. Tovar je dodaný v lehote podľa podmienok toho-ktorého prepravcu, spravidla však do 3 pracovných dní odo dňa odovzdania prepravcovi. Tovar je Kupujúcemu zasielaný prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriérom na adresu bydliska/sídla Kupujúceho alebo na inú adresu uvedenú Kupujúcim v Objednávke. Pokiaľ Kupujúci neuvedie inú adresu ako adresu jeho bydliska/sídla, Tovar bude odoslaný na adresu bydliska/sídla Kupujúceho.

33.     Dodacia doba sa riadi údajom o dostupnosti Tovaru uvedeným v Internetovom obchode u konkrétneho Tovaru. Tovar, ktorý má Predávajúci skladom, je zvyčajne expedovaný do 1 až 3 pracovných dní po obdŕžaní Objednávky alebo platby ak je zvolená platba platobnou bránou alebo bankovým prevodom. Zvyčajná doba dodania Tovaru sa odvíja od prepravných alebo poštových služieb, no zvyčajne predstavuje 1 až 2 pracovné dni odo dňa expedície. Ak Predávajúci Tovaru nemá na sklade, predpokladaná doba expedície a následné dodanie Tovaru predlžuje o dobu uvedenú v údajoch o dostupnosti Tovaru. O tom, že Tovar bol expedovaný je Kupujúci informovaný e-mailovou správou.

34.     Ak nie je možné zakúpený Tovar dodať v uvedenej dodacej lehote, Predávajúci o tejto skutočnosti Kupujúceho okamžite informuje, a to spoločne s informáciou o náhradnom termíne dodania objednaného Tovaru, prípadne ponúkne Predávajúcemu náhradný (porovnateľný) Tovar.

35.     Kupujúci je povinný Predávajúceho preukázateľne a včas informovať o zmene miesta dodania objednaného Tovaru alebo kontaktnej osoby; Predávajúci v žiadnom prípade nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym alebo oneskoreným dodaním Tovaru, ak bolo takéto dodanie Tovaru spôsobené z dôvodu nesplnenia tejto povinnosti Zákazníka.

36.     V prípade, že z dôvodov na strane Kupujúceho je nutné opakované dodanie Tovaru alebo dodanie iným spôsobom, než ktorý bol  zvolený v Objednávke, je Predávajúci povinný uhradiť všetky náklady spojené s takým dodaním.

37.     V prípade platby Kupujúceho za objednaný Tovar podľa prvého alebo druhého odseku bodu 29 Obchodných podmienok, bude objednaný Tovar vyexpedovaný Predávajúcim až po uhradení celej kúpnej ceny vrátane ďalších nákladov (najmä poštovné), a to do 3 pracovných dní odo dňa úhrady.

38.     O tom, že objednaný Tovar bol Kupujúcemu vyexpedovaný, bude Kupujúcemu odoslaný informačný e-mail. Tovar odoslaný Predávajúcim je Kupujúci povinný prevziať a v prípade hrady kúpnej ceny podľa tretieho odseku bodu 20 Obchodných podmienok pred prevzatím zaplatiť zaň celkovú kúpnu cenu a poštovné.

39.     Kupujúci svojim podpisom pri prevzatí potvrdzuje, že zásielku s Tovarom prevzal v poriadku a nepoškodenú. Akékoľvek poškodenie zásielky, resp. poškodenie Tovaru (pokiaľ je viditeľný) musí Kupujúci uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady Tovaru u osoby zabezpečujúcej doručenie zásielky, a to ihneď pri prevzatí zásielky. V takomto prípade môže Kupujúci prevzatie zásielky odmietnuť a musí ihneď, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň po dni kedy Kupujúci zásielku s Tovarom odmietol prevziať, informovať o tomto Predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za akékoľvek škody na Tovare spôsobené doručovateľom.

40.     Ihneď po prevzatí tovaru je Kupujúci povinný Tovar prezrieť, či nie je poškodený alebo vadný, teda nemá tvrdené vlastnosti (akosť, úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa) v rozpore s kúpnou zmluvou a, ktoré boli prezentované v Internetovom obchode.

 

Vady Tovaru a nároky zo zodpovednosti za nich

41.     V prípade, že Kupujúci pri prevzatí Tovaru (bod 39 Obchodných podmienok) alebo bezodkladne po jeho prevzatí (bod 40 Obchodných podmienok) zistí vady Tovaru, je povinný:

·            oznámiť jednotlivé vady Tovaru Predávajúcemu, v nasledujúci pracovný deň odo dňa prevzatia Tovaru e-mailom na e-mailovú adresu eshop@hckosice.sk  alebo na adrese sídla Predávajúceho.

·            zaslať Tovar doporučene (nie na dobierku) na adresu Predávajúceho uvedenú v prvom odseku tohto bodu, a to na náklady Kupujúceho,

·            uviesť v zásielke podľa druhého odseku tohto bodu dôvod uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady Tovaru, poštovnú adresu Kupujúceho a priložiť doklad o nadobudnutí Tovaru.

Predávajúci vybaví uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady Tovaru v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa obdŕžania Tovaru.

42.     Predávajúci nevracia poštovné ako ani náklady spojené s doručením Tovaru. Za prípadnú stratu Tovaru v čase jeho prepravy smerom k Predávajúcemu, Predávajúci nezodpovedá.

43.     V žiadnom prípade poskytnutia zľavy z kúpnej ceny nie je možné neskôr uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady Tovaru pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

 

Vzťah medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom

44.     Spotrebiteľ má právo na to aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu Tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.

45.     Spotrebiteľ má v závislosti na povahe chyby pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:

·         ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného Tovaru, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy,

·         ak ide o chybu neodstrániteľnú, brániacu riadnemu užívaniu Tovaru, právo na výmenu chybného Tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnaké práva Spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu,

·         ak ide o iné chyby neodstrániteľné a Spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

46.     Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná Spotrebiteľ. Predávajúci na nevhodnosť voľby Spotrebiteľa upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď Kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale Predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú). Ak Spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie Predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho Predávajúci.

47.     Predávajúci vydá Spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to e-mailom bezprostredne od prijatia reklamácie; ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

48.     Spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného Tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady (odporúča sa požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady veci má Spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

49.     Pokiaľ Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na naňho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke ). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

50.     Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Vzťah medzi Predávajúcim a Podnikateľom

51.     Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, bude Tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha vady nebráni obvyklému užívaniu, môže sa Predávajúci s Podnikateľom dohodnúť na primeranej zľave z ceny Tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr v súvislosti s touto chybou  uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady Tovaru. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, Predávajúci je oprávnený vadný Tovar vymeniť za Tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

52.     Po vybavení oprávnených nárokov zo zodpovednosti za vady Tovaru sa záručná doba predlžuje o dobu trvania vybavovania nárokov Podnikateľa. V prípade neoprávneného uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady Tovaru sa záručná doba nepredlžuje. Ak boli nároky zo zodpovednosti za vady Tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavené výmenou Tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia nárokov zo zodpovednosti za vady Tovaru. Doba trvania vybavovania nárokov zo zodpovednosti za vady Tovaru sa počíta od nasledujúceho dňa po ich uplatnení až do dňa ich vybavenia, teda doby, kedy bol Podnikateľ povinný Tovar prevziať. O vybavení je Podnikateľ informovaný e-mailom, ktorý uviedol v Objednávke.

53.     Po vybavení uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady Tovaru Predávajúci upozorní Podnikateľa na vybavenie týchto nárokov e-mailom a Tovar bude po vybavení zaslaný na adresu Kupujúceho. 

 

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie Tovaru

54.     Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu:

·         vypredania zásob Tovaru, nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy;

·         rovnako z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v lehote, určenej týmito Obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v Internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu, v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, a to prevodom na účet, z prostredníctvom ktorého Kupujúci hradil kúpnu cenu.

55.     Odstúpením Kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

 

Odstúpenie od zmluvy Spotrebiteľom:

56.     Spotrebiteľ má za podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji Tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. Podmienkami pre odstúpenie od kúpnej zmluvy Spotrebiteľom sú:

·            Tovar nesmie byť poškodený a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,

·            Tovar musí byť kompletný a zaslaný spolu s dokladom preukazujúcim jeho kúpu.

57.     Spotrebiteľ môže u Predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v elektronickej podobe alebo v prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy, zaslaného na poštovú adresu Predávajúceho. Vzor formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy  je v závere týchto Obchodných podmienok a musí obsahovať najmä presnú špecifikáciu Tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko Spotrebiteľa, adresa Spotrebiteľa, podpis Spotrebiteľa, spôsob, akým má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu (pokiaľ požaduje úhradu vrátiť na iný účet, než z ktorého bola kúpna cena uhradená) a/alebo poštovú adresu, dátum. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať Predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane všetkej dokumentácie (návodu, dokladu o zaplatení a pod.), a to zaslaním do sídla Predávajúceho. V prípade, že Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu Tovar, ktorý je poškodený alebo neúplný, má Predávajúci nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy a uvedenia Tovaru do pôvodného stavu, resp. preplatenie zníženia hodnoty Tovaru. Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá.

58.     Po odstúpení od zmluvy Predávajúci vráti Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré Spotrebiteľ preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie Tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia, ponúkaný Predávajúcim. Platby budú Kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude Predávajúcemu doručené oznámenie Spotrebiteľa o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri platbe Predávajúcemu.

59.     Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa bodu 58 Obchodných podmienok pred tým, ako mu je Tovar od Spotrebiteľa doručený alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu. Platba za zakúpený Tovar bude teda Predávajúcim uhradená Kupujúcemu až po doručení vráteného Tovaru späť Predávajúcemu alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu.

60.     V prípade, že Spotrebiteľ nesplní niektorú z povinností, uvedených v bode 57 Obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázané platby podľa bodu 58 Obchodných podmienok Spotrebiteľovi a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním Tovaru naspäť Spotrebiteľovi.

 

Odstúpenie od zmluvy Podnikateľom:

61.   Podnikateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že sa Predávajúci ocitne v omeškaní s dodaním Tovaru a toto svoje omeškanie nenapraví ani v dodatočnej lehote 3 pracovných dni odo dňa, keď k tomu bol Podnikateľom vyzvaný.

62.     Podnikateľovi môže byť ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného Tovaru, uplynutej záruky a aktuálnej ceny vráteného Tovaru. Stav Tovaru je zhodnotený Predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok, akceptovateľných pre obe strany, bude Tovar vrátený späť, pričom Predávajúci je oprávnený účtovať Podnikateľovi ďalšie prípadne vzniknuté náklady.

63.     O spôsobe vrátenia Tovaru a kúpnej ceny platia primerane ustanovenia o Spotrebiteľovi. Podnikateľ však nie je v žiadnom prípade oprávnený od zmluvy odstúpiť len z dôvodu, pre ktorý to právne predpisy umožňujú Spotrebiteľovi.

 

Spracúvanie osobných údajov

64.     Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúcich alebo osôb, ktoré sa registrovali (ďalej len „Registrované osoby“) na webovom portáli Internetového obchodu (ďalej len „Portál“), v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES  (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

65.     Kupujúci odoslaním Objednávky, alebo Registrovaná osoba kliknutím na tlačidlo „Registrovať“ pri registrácii na Portál predávajúceho, potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa bydliska sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov vykonáva Predávajúci na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou sú Predávajúci a Kupujúci alebo Registrovaná osoba alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením takejto zmluvy na základe žiadosti Kupujúceho, resp. Registrovanej osoby, v zmysle ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Spôsobom spracúvania osobných údajov je ich zhromažďovanie, uchovávanie, poskytnutie a iné spôsoby spracúvania nevyhnutné pre fakturačné účely, ako aj plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, resp. Registrovanou osobu, ako napríklad doručenie Tovaru dohodnutého v Objednávke, vrátane neskoršej komunikácie (uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady Tovaru, odstúpenie od zmluvy a pod.), alebo pre potreby zasielania informácií o Tovare Predávajúceho na e-mailovú adresu Kupujúceho, resp. Registrovanej osoby. Na účel vykonania platby platobnou bránou alebo bankovým prevodom podľa týchto Obchodných podmienok môžu byť v nevyhnutnom rozsahu spracúvané aj údaje Kupujúceho o jeho platobnej karte. Kupujúci, resp. Registrovaná osoba nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou ním poskytnutých údajov.  Osobné údaje Kupujúceho sú spracúvané podľa právnych predpisov z oblasti vedenia účtovníctva a daňových predpisov. Osobné údaje Registrovanej osoby, ktorá nenadobudne status Kupujúceho sú spracúvané po dobu existencie Užívateľského účtu.

66.     E-mailovú adresu Kupujúceho alebo Registrovanej osoby Predávajúci spracúva na účel odberu noviniek (newsletter) Predávajúceho – informovanie Dotknutej osoby o nových Tovaroch alebo o zmenách Tovarov. Súčasťou newsletteru môže byť aj priamy marketing produktov a služieb poskytovaných Predávajúcemu ako napr. cenová akcia  a určitý Tovar. Newsletter zasiela Predávajúci v rámci jeho oprávneného záujmu na marketingové účely v zmysle ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Osobné údaje sú spracúvané do okamihu, kedy sa Kupujúci alebo Registrovaná osoba odhlási z odoberania newsletteru.

67.     Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bodoch 65 a 66 Obchodných podmienok, a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedeným v rovnakých bodoch Obchodných podmienok, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Kupujúcim, resp. Registrovanou osobou dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu spracúvania. Kupujúci, resp. Registrovaná osoba má právo takto udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať, pričom odvolanie je účinné dňom jeho doručenia Predávajúcemu. Z odoberania newsletteru sa Kupujúci alebo Registrovaná osoba môžu jednoducho odhlásiť v hociktorom emaile alebo sa ohľadom toho obrátiť priamo na Predávajúceho.

68.     Predávajúci sa zaväzuje nevyužívať a  neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nevyhnutný na uplatňovanie práv a plnenie povinností súvisiacich s predajom Tovaru prostredníctvom Internetového obchodu a zabezpečením jeho chodu.

69.     Osobné údaje sú spracúvané tretími osobami, a to subjektom, ktorý zabezpečuje plnenie si povinností Predávajúceho v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a taktiež subjektom poskytujúcim kuriérske služby, ako aj Slovenskej pošte, a.s., za účelom doručenia Tovaru v zmysle Objednávky.

70.     Predávajúci sa zaväzuje vykonať všetky kroky vedúce k zabezpečeniu čo najvyššej miery ochrany osobných údajov Kupujúceho alebo Registrovanej osoby pred ich protiprávnym spracúvaním.

71.     Predávajúci v zmysle ustanovenia čl. 13 ods. 1 Nariadenia poskytuje Kupujúcemu alebo Registrovanej osobe nasledovné informácie:

·         identifikačné údaje Predávajúceho ako prevádzkovateľa sú uvedené v bode 1 Obchodných podmienok,

·         účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov je uvedený v bodoch 65 a 66 Obchodných podmienok,

·         zoznam spracúvaných osobných údajov je uvedený v bode 65 a 66 Obchodných podmienok,

·         osobné údaje, resp. osobné údaje sú poskytnuté tretím osobám uvedeným v bode 69 Obchodných podmienok,

·         Predávajúci uchováva osobné údaje po dobu existencie registrácie na Internetovom obchode, inak v súlade osobitnými právnymi predpismi,

·         Kupujúci, ako aj Registrovaná osoba majú právo od Predávajúceho požadovať prístup k ich osobným údajom, právo na opravu ich osobných údajov, právo na vymazanie ich osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov,

·         Kupujúci, ako aj Registrovaná osoba, môže pri podozrení, že jeho osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa ustanovenia § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.

72.     Informácie o právach dotknutej osoby – Kupujúceho alebo Registrovanej osoby:
Osoba poskytujúca osobné údaje (ďalej aj „dotknutá osoba“) má v zmysle čl. 15 až čl. 21 a čl. 34 Nariadenia práva v zmysle nasledujúcich bodov Obchodných podmienok.

73.     Právo na prístup k osobným údajom: Dotknutá osoba má právo získať od Predávajúceho potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto údajom a k informáciám uvedeným v bode 71 Obchodných podmienok.

74.     Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Predávajúci bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

75.     Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“): Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

·         osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali; alebo

·         dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov; alebo

·         dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu; alebo

·         osobné údaje sa spracúvajú nezákonne; alebo

·         je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; alebo

·         sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

76.     Právo na obmedzenie spracúvania: Dotknutá osoba má právo na to, aby Predávajúci obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

·           dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Predávajúcemu overiť správnosť spracúvaných osobných údajov; alebo

·           spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; alebo

·           Predávajúci už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku; alebo

·           dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Predávajúceho prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Predávajúci povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

77.     Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania: Na základe ustanovenia čl. 20 Nariadenia je Predávajúci v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Predávajúci oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

78.     Právo na prenosnosť údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

79.     Právo namietať spracúvanie osobných údajov: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Predávajúceho alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Predávajúci nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

80.     Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie: dotknutá osoba právo má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

81.     Právo na oznámenie porušenia ochrany osobných údajov: V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, Predávajúci bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe.

82.     Poskytnutie informácií dotknutej osobe:

·           Predávajúci je povinný  poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13, čl. 15 až čl. 21 a čl. 34 Nariadenia, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Predávajúci poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Predávajúci je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až čl. 21 Nariadenia povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.

·           Predávajúci je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 Obchodných podmienok do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Predávajúci v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Predávajúci je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

·           Informácie podľa bodu 1 Obchodných podmienok poskytuje Prevádzkovateľ bezodplatne.

·           Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Predávajúci môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

Obmedzenie práv dotknutej osoby

83.     O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 Nariadenia Predávajúci informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

84.     Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho alebo Registrovanej osoby v súlade s Nariadením, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení, ako aj s ďalšími príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

85.     Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho alebo Registrovanej osoby pri dodržiavaní vysokého štandardu ochrany osobných údajov. Za týmto účelom Predávajúci prijal technické, organizačné, personálne a ostatné bezpečnostné opatrenia v súlade s čl. 32 Nariadenia.

 

Používanie súborov cookies

86.     Súbormi cookies sa rozumejú malé textové súbory uložené v koncovom zariadení Kupujúceho alebo Registrovanej osoby (ďalej len „Koncové zariadenie“), ktoré do tohto zariadenia ukladá a získava k ním prístup Predávajúci prostredníctvom prevádzkovania Portálu. Prostredníctvom súborov cookies si Portál uchováva informácie o preferenciách a nastaveniach Kupujúceho. Uchovávanie súborov cookies zefektívňuje a zrýchľuje prácu a používanie Portálu.

87.     Súbory cookies neobsahujú škodlivé počítačové programy, malware ani spyware.

88.     Portál používa dočasné súbory cookies, ktoré sa v Koncovom zariadení uchovávajú len počas jednej návštevy konkrétnej internetovej stránky. Tieto súbory sa z Koncového zariadenia automaticky odstránia po zatvorení zvoleného internetového prehliadača.

89.     Portál používa aj trvalé súbory cookies, ktoré sa ukladajú v Koncovom zariadení za účelom:

·         zapamätania konkrétnych slovných spojení, ktoré boli zadané do vyhľadávača Portálu,

·         zapamätania navštívených miest Portálu a zisťovania, ktoré stránky a funkcie požívajú užívatelia najčastejšie,

·         zapamätania hodnotenia a komentárov, ktoré užívatelia do Portálu vložia,

·         zabezpečenie informácii potrebných pre webovú analýzu a štatistiku (ktoré stránky boli navštívené, aký dlhý čas na nich bol strávený, dátum a počet jednotlivých návštev Portálu, časový interval požívania a pod.),

·         zabezpečenie a zjednodušenie používania užívateľských nastavení.

90.     Informácie získané zo súborov cookies Predávajúci nesprostredkúva tretím subjektom a súčasne Predávajúci nezodpovedá za súbory cookies tretích strán.

91.     Pokiaľ sa Registrovaná osoba neprihlási do Portálu prostredníctvom prihlasovacích údajov, nedochádza prostredníctvom súborov cookies k spracúvaniu jej osobných údajov.

92.     Súbory cookies je možné pomocou internetového prehliadača odmietnuť, nastaviť používanie len niektorých súborov cookies alebo úplne z Koncového zariadenia odstrániť.

93.     V prípade nepoužívania súborov cookies Kupujúci nenesie zodpovednosť za nesprávne fungovanie Portálu na Koncovom zariadení, zapríčinené odmietnutím používania súborov cookies.

94.     Súbory cookies možno kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti sú k dispozícii na stránke aboutcookies.org. Existuje možnosť vymazať všetky súbory cookies uložené v Koncovom zariadení a väčšinu prehliadačov možno nastaviť tak, aby neukladali súbory cookie. V takom prípade však pravdepodobne bude potrebné pri každej návšteve Portálu manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

95.     Informácie získané zo súborov cookies Predávajúci nesprostredkúva tretím subjektom a súčasne Predávajúci nezodpovedá za súbory cookies tretích strán.

96.     Pokiaľ sa Registrovaná osoba neprihlási do Portálu prostredníctvom prihlasovacích údajov, nedochádza prostredníctvom súborov cookies k spracúvaniu jej osobných údajov.

97.     Súbory cookies je možné pomocou internetového prehliadača odmietnuť, nastaviť používanie len niektorých súborov cookies alebo úplne z Koncového zariadenia odstrániť.

98.     V prípade nepoužívania súborov cookies Kupujúci nenesie zodpovednosť za nesprávne fungovanie Portálu na Koncovom zariadení, zapríčinené odmietnutím používania súborov cookies.

 

Záverečné ustanovenia

99.     Obchodný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim v celom svojom rozsahu podlieha režimu týchto Obchodných podmienok, právnemu poriadku Slovenskej republiky, podľa zmluvných strán najmä ustanoveniam zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a to aj v prípade, že Kupujúci je štátnym príslušníkom inej krajiny ako Slovenská republika. V prípade, že účastníkom právneho vzťahu je Spotrebiteľ, vzťahujú sa na tento právny vzťah aj príslušné ustanovenia zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, a to aj v prípade, že Kupujúci je štátnym príslušníkom inej krajiny ako Slovenská republika.

100. Ak bude niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia Obchodných podmienok ostávajú v platnosti a účinnosti. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie nahradia novým ustanovením, ktoré bude platné, účinné a vymáhateľné, tak, že by bolo možné predpokladať, že by ho zmluvné strany boli použili, keby vedeli o neplatnosti alebo neúčinnosti ustanovenia nahradzovaného.

101. Predávajúci a Kupujúci sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z ich právneho vzťahu, budú riešiť vzájomnými zmierlivými rokovaniami, aby tak predišli možným súdnym sporom. Ak mimosúdnymi rokovaniami Predávajúci a Kupujúci nedospejú k zmieru, budú svoje spory riešiť pred príslušným súdom Slovenskej republiky.

102. Všetky písomnosti a iné zásielky, ktoré Kupujúci bude doručovať Predávajúcemu, je Kupujúci povinný doručiť osobne alebo doporučene prostredníctvom pošty, kuriérskej spoločnosti alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu Predávajúceho uvedenú na Portáli Predávajúceho, pokiaľ v týchto Obchodných podmienkach nie je uvedené inak.

103. Kúpna zmluva uzatvorená na diaľku medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa spravuje týmito Obchodnými podmienkami Predávajúceho. Obchodné podmienky sa pre Kupujúceho alebo Registrovanú osobu stávajú účinnými a záväznými dňom registrácie Registrovanej osoby na Portáli Predávajúceho alebo objednaním Tovaru ponúkaného Predávajúcim.

104. Registrovaná osoba registráciou na Portáli Predávajúceho alebo Kupujúci odoslaním Objednávky potvrdzuje, že sa oboznámili s Obchodnými podmienkami Predávajúceho, ktoré sú k dispozícii na Portáli Predávajúceho, týmto Obchodným podmienkam rozumie, súhlasí s nimi a zaväzuje sa nimi riadiť.

105. Predávajúci má právo kedykoľvek jednostranne zmeniť alebo doplniť tieto Obchodné podmienky Predávajúceho. Zmenené a doplnené Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom uverejnenia na webstránke Internetového obchodu.

106. Obchodné podmienky boli vypracované Predávajúcim a sú platné a účinné od 20. 5. 2020.

 

 

Orgán dozoru na úseku ochrany spotrebiteľa:

Dozor nad dodržiavaním povinností Predávajúceho vykonáva orgán dozoru:

 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna č. 3, 043 79 Košice I

Odbor výkonu dozoru

Tel. č.: 055/729 07 05, 055/622 76 55

Fax č.: 055/622 46 95